Privacy verklaring

Van Alten + Associates B.V.

Privacy verklaring Van Alten + Associates B.V.

Wie zijn wij?

Van Alten + Associates B.V. is actief als financieel dienstverlener. Wij geven advies over verzekeringen, hypotheken en kredieten. Verder ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en het beheren van diverse financiële producten.

Wij zijn gevestigd te (3069 ZN) Rotterdam, aan het adres Max Woiskistraat 26 en te bereiken via info@vanaltenassociates.nl en 06-29866635.

Als je gebruik maakt van de diensten van Van Alten + Associates B.V. verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om jou goed te kunnen adviseren over bijvoorbeeld jouw financiële situatie of om vast te kunnen stellen welke verzekering of dienst het beste bij jouw situatie past, hebben wij informatie van jou nodig. Zo hebben wij informatie nodig over jouw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, jouw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en jouw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel jouw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Op grond van privacy wetgeving is Van Alten + Associates B.V. verplicht zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In dit document geven we meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens.  Ook leggen we uit wat je kunt doen als je niet wil dat jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden. In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?
 2. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?
 3. Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
 4. Hoelang bewaart Van Alten + Associates B.V. jouw gegevens?
 5. Wat zijn jouw rechten?
 6.  Wijzigingen
 7. Vragen?

Welke persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van jou?

Als jij gebruik maakt van de dienstverlening van Van Alten + Associates B.V. kan het voorkomen dat wij (afhankelijk van de specifieke dienstverlening die je bij ons afneemt) een of meer van de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens (NAW, e-mail adres, telefoonnummer)
 • Geboortedatum, geslacht en gezinssamenstelling
 • Kopie ID
 • Kenteken en meldcode
 • Fraudegegevens
 • Betalingsachterstanden
 • Polis-/dekkingsgegevens
 • Claimgedrag
 • Schadegegevens
 • Klachten
 • Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, creditcardnummer en salarisgegevens
 • Strafrechtelijke gegevens
 • BSN
 • Medische gegevens

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens en wat is de wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

Contactgegevens

Van Alten + Associates B.V. heeft jouw contactgegevens nodig voor het sluiten en uitvoeren van de (opdracht)overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten (hierna: de “Overeenkomst”). Verder heeft Van Alten + Associates B.V. de gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan eventuele verzekeringen of andere financiële producten waarin wij bemiddelen en om die producten voor jou te kunnen beheren.

Wij gebruiken ook jouw e-mailadres om offertes, informatie over onze producten en diensten en wijzigingen van polisvoorwaarden toe te sturen. Verder kan Van Alten + Associates B.V. e-mails sturen naar dit e-mailadres voor marketing doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw contactgegevens is i) de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de uitvoering van de wettelijke verplichting (zorgplicht) die op Van Alten + Associates B.V. rust om jou te informeren op basis van de Wet financieel toezicht (hierna: “Wft”).

Van Alten + Associates B.V. heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om jouw e-mailadres te gebruiken ten behoeve van marketing doeleinden.

Geboortedatum, geslacht en gezinssamenstelling

Van Alten + Associates B.V. moet voor het afsluiten van een product of dienst jouw geboortedatum en geslacht weten om te beoordelen of aan de vereisten voor bijvoorbeeld een verzekering wordt voldaan. Informatie over de gezinssamenstelling hebben wij nodig om eventuele verzekeringen of pensioenregelingen aan te laten sluiten op jouw situatie, bijvoorbeeld om volledige dekking te kunnen realiseren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van voornoemde gegevens is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Kopie ID

Op grond van de Wft moet Van Alten + Associates B.V. jouw identiteit vaststellen en controleren. Dit doet Van Alten + Associates B.V. door middel van het kopiëren van een rechtsgeldig identiteitsbewijs, waarbij wij de naam van de controleur en de datum opschrijven. Nadat de identiteit is vastgesteld, zorgt Van Alten + Associates B.V. ervoor dat jouw kopie identiteitsbewijs wordt opgeslagen, waarbij jouw foto en BSN nummer permanent worden afgeschermd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het kopie van het identiteitsbewijs volgt uit onze wettelijke zorgplicht die volgt uit Wft.

Kenteken

Het kenteken verwerkt Van Alten + Associates B.V. met als doel om een autoverzekering af te sluiten of een leaseovereenkomst met jouw werkgever uit te kunnen voeren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw kenteken is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Fraudegegevens

Van Alten + Associates B.V. moet beoordelen of jij in het verleden hebt gefraudeerd bij verzekeringen of andere financiële producten. Deze beoordeling moet Van Alten + Associates B.V. opnemen in haar administratie, ook om zich te kunnen verantwoorden richting verzekeraars.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van het fraudeonderzoek is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Betalingsachterstanden

Als jij een product of dienst afsluit bij Van Alten + Associates B.V. heb jij of jouw werkgever een betalingsplicht. Als jij of jouw werkgever daar niet aan voldoet, registreert Van Alten + Associates B.V. dat jij een betalingsachterstand hebt, zodat Van Alten + Associates B.V. een debiteurenadministratie kan aanleggen.

Daarnaast beoordeelt Van Alten + Associates B.V. bij de aanvraag of jij in het verleden betalingsachterstanden hebt gehad, zodat Van Alten + Associates B.V. jouw kredietwaardigheid kan beoordelen. Deze beoordeling moeten wij opnemen in onze administratie om te bewijzen dat wij deze toets hebben uitgevoerd.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw betalingsgedrag is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst.

Polis-/dekkingsgegevens

Als jij een product of dienst van Van Alten + Associates B.V. hebt afgenomen, verwerkt Van Alten + Associates B.V. jouw polis-/dekkingsgegevens, zodat Van Alten + Associates B.V. eventueel jouw vragen kan beantwoorden en schadeclaims voor jou kan afhandelen/beoordelen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw polis-/dekkingsgegevens is de (voorbereiding van de) uitvoering van de Overeenkomst en het beheer van de voor jou afgesloten financiële producten.

Claimgedrag

Van Alten + Associates B.V. kan jouw claimgedrag bij verzekeringen opvragen met als doel om i) toekomstige aanvragen beter te kunnen beoordelen en ii) om jouw van advies op maat te voorzien zodat een toekomstige verzekering beter is afgestemd op jouw situatie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw claimgedrag is het gerechtvaardigd belang. Die bestaat daaruit dat Van Alten + Associates B.V. een belang heeft om jouw claimgedrag mee te kunnen nemen bij toekomstige aanvragen. Daarnaast kan Van Alten + Associates B.V. eventueel frauduleus claimgedrag beoordelen en meenemen in de afweging bij toekomstige aanvragen.

Schadegegevens

Als jij met behulp van onze bemiddeling een verzekering hebt afgesloten en schade hebt geleden die onder dekking van de verzekering zou kunnen vallen, verwerken wij deze gegevens om jouw schade af te kunnen handelen. Daarnaast kan Van Alten + Associates B.V. deze gegevens weer gebruiken om toekomstige verzekeringen beter af te stemmen op jouw situatie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw schadegegevens is de uitvoering van de Overeenkomst.

Klachten

Als jij een klacht hebt over een product of geleverde dienst door Van Alten + Associates B.V., verwerkt Van Alten + Associates B.V. deze gegevens om jouw klacht af te handelen. Ook de afwikkeling van de klacht door Van Alten + Associates B.V. wordt verwerkt om een volledig dossier te hebben.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw klacht(en) is de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst. Verder is Van Alten + Associates B.V.  op grond van de Wft verplicht gegevens over de door ons verleende diensten (waaronder dus ook klachten) te bewaren.

Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, creditcardnummer en salarisgegevens

Als het noodzakelijk is voor het afsluiten van een verzekering of ander product van/via Van Alten + Associates B.V. verwerkt Van Alten + Associates B.V. jouw financiële gegevens, met als doel om te beoordelen of jij voldoet aan de eisen die een financieel product (zoals een inkomensverzekering) of dienst eist. Als het product of de dienst is afgesloten, moet Van Alten + Associates B.V. de financiële gegevens verwerken om aan haar dossierplicht te voldoen en om eventueel schade af te kunnen handelen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw financiële gegevens is i) de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de wettelijke verplichting van Van Alten + Associates B.V. op grond van de zorgplicht die volgt uit de Wft.

Strafrechtelijke gegevens

Bij het afsluiten van een verzekering moet Van Alten + Associates B.V. beoordelen of jij een strafrechtelijk verleden hebt, om een beoordeling te maken bij schade- en inkomensverzekeringen. Dit gaat terug tot maximaal 8 jaar, waarbij Van Alten + Associates B.V. gehouden is te voldoen aan Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw strafrechtelijk verleden is i) de (voorbereiding op de) uitvoering van de Overeenkomst en ii) de wettelijke verplichting onder de Wft om dit te beoordelen.

BSN

Soms hebben wij jouw BSN-nummer nodig. Van Alten + Associates B.V. verwerkt jouw BSN-nummer bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is bij het afsluiten van een verzekering of een dienst.

Wij verwerken jouw BSN alleen als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslag voor de verwerking van jouw BSN volgt bijvoorbeeld uit de Wft.

Medische gegevens

Van Alten + Associates B.V. moet voor de beoordeling of jij in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering jouw medische gegevens beoordelen en opnemen in jouw dossier. Daarnaast verwerkt Van Alten + Associates B.V. deze gegevens als jij een zorgverzekering hebt afgesloten via Van Alten + Associates B.V. en onverhoopt letsel heeft opgelopen. De medische gegevens zijn dan nodig om de schade af te handelen. Wij vragen medische gegevens alleen bij derden op als wij daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

Van Alten + Associates B.V. wijst jou erop dat je altijd bezwaar kan maken tegen de verwerking van jouw medische gegevens en/of in voorkomende gevallen je toestemming onthouden. Gevolg is mogelijk wel dat Van Alten + Associates B.V. geen verzekering voor jou af kan sluiten, omdat zij het risico niet kan beoordelen. Als jij geen bezwaar hebt gemaakt, is de wettelijke grondslag in de voorbereiding van de verzekering het beoordelen van het risico voor de verzekeraar.

Als een verzekering is afgesloten, is de wettelijke grondslag de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst of het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering. In andere gevallen zullen wij jouw medische gegevens alleen verwerken als wij daar jouw uitdrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

Sollicitatiegegevens

Als je bij ons solliciteert, kunnen we jouw cv, diploma’s en andere relevante documenten opvragen.  Het is daarbij denkbaar dat we ook op social media platforms kijken om een beter beeld te krijgen van de (persoonlijkheid van de) kandidaat.

Voor het verwerken van sollicitatiegegevens is de wettelijke grondslag de voorbereiding op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst die we mogelijk met jou sluiten. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om een goed beeld te krijgen van de kandidaten die bij ons solliciteren.

Overig

Van Alten + Associates B.V. verwerkt de voorgaande gegevens ook om haar dienstverlening waar nodig te verbeteren en om ons klantenbestand optimaal te kunnen beheren en informeren. Wij kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken om (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten uit te kunnen voeren om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden. De wettelijke grondslag daarvoor is het gerechtvaardigde belang van Van Alten + Associates B.V. om haar onderneming gezond te houden en haar dienstverlening te optimaliseren. Wij zullen voor marketingdoeleinden geen gevoelige gegevens (zoals medische of strafrechtelijke gegevens) verwerken.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

De persoonsgegevens en informatie die Van Alten + Associates B.V. verwerkt kunnen wij delen met

 • Verzekeraars, volmachtkantoren, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de voorbereiding (offertetraject) of uitvoering van de Overeenkomst. Bij verzekeraars en volmachtkantoren betreft het de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureau’s betreft het de gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om jouw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met jou kan opnemen;
 • Jouw werkgever, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die jij hebt met jouw werkgever;
 • De overheid, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, als daartoe een wettelijke plicht bestaat;
 • Schade-experts en databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • VKG extranetplus voor het beheren van jou polissen en gegevens.
 • Microsoft Office ONE DRIVE voor het in de cloud opslaan van jou gegevens.
 • Boekhoudkantoor Bureau Freecon voor het verwerken van de financiële gegevens in mijn boekhouding.
 • Aanbieders van offerte software voor het kunnen maken en vergelijken van offertes.

Derden die jouw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend onder de voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in (verwerkers)overeenkomsten.

Van Alten + Associates B.V. kan jouw gegevens delen met derden wanneer Van Alten + Associates B.V. haar onderneming of (verzekerings)portefeuille verkoopt of overdraagt aan derden. De desbetreffende derde die ons bedrijf of onze (verzekerings)portefeuille koopt of overneemt heeft het recht jouw persoonsgegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Hoelang bewaart Van Alten + Associates B.V. jouw gegevens?

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, verwijdert Van Alten + Associates B.V. jouw persoonsgegevens, tenzij Van Alten + Associates B.V. wettelijk verplicht is jouw persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval worden jouw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard. De volgende concrete bewaartermijnen gelden binnen Van Alten + Associates B.V.:

 • Voor adviesdossiers geldt een wettelijke termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de verzekering en/of het krediet is geëindigd;
 • Voor fiscale documenten geldt een wettelijke termijn van 7 jaar;
 • Als een sollicitant de baan niet heeft gekregen worden zijn/haar sollicitatiegegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij door de sollicitant toestemming wordt gegeven om de gegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we de gegevens niet langer dan 12 maanden.

Wat zijn jouw rechten?

Als jij toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking, dan kan jij deze toestemming altijd intrekken, zonder dat daar negatieve consequenties aan zitten.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken tenzij er gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je hebt altijd het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze financiële diensten. In commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven bieden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Daarnaast heb jij nog een aantal rechten. Jij kan Van Alten + Associates B.V. met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Van Alten + Associates B.V. van jou heeft. Verder kan jij Van Alten + Associates B.V. vragen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen. Hiervoor kan jij een mail sturen aan info@vanaltenassociates.nl of een brief sturen aan Van Alten + Associates B.V. op het volgende adres: (3069 ZN) Rotterdam, Max Woiskistraat 26. Van Alten + Associates B.V. zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op jouw verzoek. Daarnaast kan jij aan Van Alten + Associates B.V. vragen de persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt in een bestand te zetten en aan jou of – op jouw verzoek – aan een andere partij door te sturen. Verder kan jij Van Alten + Associates B.V. vragen om tijdelijk jouw persoonsgegevens niet te verwerken, omdat bijvoorbeeld jouw gegevens onjuist blijken te zijn of als je een verzoek om verwijdering hebt gedaan.

Mocht je een klacht hebben over Van Alten + Associates B.V., dan kan je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De inhoud van deze verklaring kan op elk moment door Van Alten + Associates B.V. gewijzigd worden. Deze wijziging zal via een mailing of bij een eerstvolgend contact tussen jou en Van Alten + Associates B.V. worden gecommuniceerd.

Heb je nog meer vragen?

Mocht je nog vragen hebben over het verzamelen en gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je deze vragen stellen aan de heer J. van Alten, directeur van Van Alten + Associates B.V.

Van Alten + Associates B.V.

Copyright © 2012 – 2018
Website door DZW.

Van Alten + Associates B.V. richt zich op uw bedrijfscontinuïteit
op basis van partnership door middel van persoonlijke betrokkenheid.

Adresgegevens

Max Woiskistraat 26
3069 ZN Rotterdam

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden niet gebruikt voor het achterhalen van uw gegevens. Deze dienen alleen om de werking van de site te optimaliseren.